دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

تماس با ما


آدرس: شهرستان اسدآباد – بلوار حاج آقا حمزه ای – بلوار شهید رضائیان - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

کد پستی دانشگاه: 6541853096

دانلود فایل PDF شماره های تلفن

       

شماره های فکس

دفتر ریاست

081-33117801

دبیرخانه

081-33117803

حراست

081-33117806

شماره های مستقیم

دفتر ریاست

081-33117802

معاونت اداری و مالی

081-33117804

معاونت آموزشی و پژوهشی

081-33117805

معاونت دانشجویی و فرهنگی

081-33117807

* جهت تماس با شماره های داخلی ابتدا با یکی از خطوط تلفن گویا تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر خود را شماره گیری کنید.

شماره تلفن های گویا

پیش شماره شهرستان اسدآباد : 081

33530300 و

33530304 الی 33530310

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

1

دکتر حسین مرادی مخلص

رئیس دانشگاه

122

2

دکتر حافظ مهدنژاد

سرپرست حوزه ریاست

120

3

مهندس رضا عباسی

دفتر ریاست

121

4

مرتضی زرین پرور

کارشناس حوزه ریاست

122

123

5

دکتر مهرداد رسولی

سرپرست اداره حراست

110

6

سید احمد امامی

امور عمومی و تدارکات

111

7

حراست فیزیکی

کارشناسان حراست فیزیکی

112

119

8

دکتر علیرضا نوروزی شرف

سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

375

 

9

حامد عبدکوند

کارشناس روابط عمومی و فرهنگی

140

10

دکتر مهدی ترک شوند

سرپرست گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

386

150

مرکز مشاوره و سلامت

1

دکتر ابراهیم فهلی

سرپرست مرکز مشاوره و سلامت

130

2

صدیقه زارعی

کارشناس مرکز مشاوره و سلامت

131

معاونت اداری و مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

1

دکتر مهدی کاکائی

معاون اداری و مالی

201

2

محمد مهدی مولوی

دفتر معاونت اداری و مالی

201

3

رضا رجبی

طرح و برنامه

210

4

محمدرضا قهرمانی

کارشناس دبیرخانه مرکزی

211

5

مهندس هادی عبدکوند

کارگزینی و گزینش

212

6

مهندس فرشید شیخ محمدی

کارشناس طرح های عمرانی، کارپرداز

213

7

رمضان خدمتی حیدری

مدیر امور اداری

220

8

الهام قهرمانی

کارشناس امور مالی و اداره اموال

221

9

صادق شایسته

مدیر امور مالی

222

10

اکبر نجاتی

کارشناس امور مالی

223

11

انبار

کارشناس انبار

224

معاونت آموزشی و پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

1

دکتر هاجر مریخ پور

معاون آموزشی و پژوهشی

301

2

خدیجه زیوری قوی

دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی

301

3

دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

مدیر امور آموزشی

310

4

مهندس شهرام مرسلی

کارشناس امور فارغ التحصیلان

311

5

 

بایگانی آموزش و فارغ التحصیلان

312

6

مهندس شهرام مرسلی

کارشناس امور فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

313

7

مهندس محمد سلیمانی

کارشناس امور آموزشی

314

8

مریم بهرامی کارزار

کارشناس مسئول امور آموزشی

315

9

سمیه سلیمی متمایل

کارشناس امور آموزشی

315

316

10

دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

مدیر امور پژوهشی و فناوری

320

11

مهندس حامد گلزارمحسن

کارشناس مسئول امور پژوهش و فناوری

321

12

مهندس محمد مهدی جمهور

کارشناس امور پژوهش و فناوری

321

13

 

امور پژوهش و فناوری

323

14

مهندس رضا عباسی

امور پژوهش و فناوری

323

15

 

مرکز رشد

325

16

دکتر احمد سام دلیری

سرپرست گروه آموزش های آزاد و دفتر استعداد های درخشان

372

330

17

دکتر حبیب شهبازی

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

320

340

18

زهرا جلیلیان

کارشناس کتابخانه مرکزی

341

19

دکتر فرشاد محمدیان

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

225

350

20

محسن امانی

کارشناس ارتباط با صنعت

411

21

دکتر یونس حنیفه پور سالاری

سرپرست آزمایشگاه مرکزی

362

355

22

فاطمه حسین آبادی

کارشناس آزمایشگاه شیمی

356

معاونت دانشجویی و فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

داخلی

1

دکتر زهره مریانجی

معاون امور دانشجویی و فرهنگی

401

2

 

دفتر معاون امور دانشجویی و فرهنگی

401

2

مهندس سجاد شمشیری

مدیر امور دانشجویی

410

3

رسول فراقان

کارشناس امور خوابگاه ها

224

4

الهام قهرمانی

کارشناس امورمالی و رفاهی دانشجویی

221

5

 

کارشناس امور دانشجویی، تغذیه و رفاهی

401

6

مهندس شهرام مرسلی

مسئول اداره تربیت بدنی

313

414

7

دکتر حافظ مهدنژاد

مدیر امور فرهنگی

385

420

8

محمدمهدی مولوی

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی

201

421

اعضای هیات علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه آموزشی

داخلی

1

دکتر مهدی عبدالملکی

مدیر گروه شیمی

360

2

دکتر مهدی عبدالملکی

شیمی

361

3

دکتر یونس حنیفه پور

شیمی

362

4

دکتر پرویز الماسی

مدیر گروه کشاورزی

373

370

5

دکترحبیب شهبازی گیگاسری

کشاورزی

320

371

6

دکتر احمد سام دلیری

کشاورزی

372

7

دکتر فرشاد محمدیان

کشاورزی

373

8

دکتر پرویز الماسی

کشاورزی

374

9

دکتر علیرضا نوروزی شرف

کشاورزی

375

10

دکتر هاجرمریخ پور

کشاورزی

376

11

مهندس سجادشمشیری

کشاورزی

377

12

مهندس مریم کاویانی

کشاورزی

378

13

دکتر مهرداد رسولی

کشاورزی

379

14

دکترسیدمحمد حسینی

مدیر گروه علوم انسانی

384

15

 

علوم انسانی

381

16

دکتر زهره مریانجی

علوم انسانی

382

17

دکتر سمیه رفعتی

علوم انسانی

380

18

دکترسیدمحمد حسینی

علوم انسانی

384

19

دکتر حافظ مهد نژاد

علوم انسانی

385

20

دکتر مهدی ترکشوند

علوم انسانی

386

21

دکتر ابوذر رمضانی

مدیر گروه فنی و مهندسی

390

22

دکتر مرتضی لطفی پارسا

فنی و مهندسی

391

23

مهندس وحید پورامین

فنی و مهندسی

392

24

مهندس نسیبه پوطی

فنی و مهندسی

378

393

13

مهندس الهام علیقارداش

فنی و مهندسی

394

14

دکتر ابوذر رمضانی

فنی و مهندسی

395

15

مهندس مسلم درویشی

فنی و مهندسی

396

 

برچسب ها: - شماره تلفن