دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور پرشور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه در راهپیمایی 22 بهمن