دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور پرشور کارکنان و دانشجویان دانشگاه در حماسه 22 بهمن ماه