دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

درباره شورا


این شورا با هدف تبیین، بررسی، اصلاح  کلیه مسائل و مشکلات شهرستان اسدآباد بصورت علمی و با پیشینه پژوهشی تشکیل می‌گردد.

 

ماده 1: تعریف مسائل و مشکلات

مسائل و مشکلات شهرستان اسدآباد، شامل مواردی می‌شود که دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه هستند یا خواهند شد. این مسائل و مشکلات بایستی سالانه توسط دستگاه‌ها اجرایی احصاء شوند و در قالب عناوین مشکلات و معضلات موجود و آتی به شورا در ابتدای هر سال (اردیبهشت ماه) ارائه شوند.

تبصره: درصورت بروز مشکلات حاد خارج از بازه زمانی ارائه آن به شورا، دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی مجازند تنها 1 بار خارج از بازه زمانی مشکلات خود را به شورا ارجاع دهند.

 

ماده 2: اختیارات

الف: شورا پس اخذ مسائل و معضلات، می بایست ظرف مدت 1 ماه مسائل و مشکلات در قالب عناوین پژوهشی  تدوین نماید و در سامانه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی آن را در قالب اولویت‌های پژوهشی شهرستان (به مدت 1ماه) ارائه نماید.

ب: پس از انتشار اولویت های پژوهشی، پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی توسط شورا ظرف مدت 1 مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن قرارداد اجرای طرح تحقیقاتی توسط فرمانداری شهرستان اسد آباد با پژوهشگر منعقد می‌شود.

تبصره: پژوهشگر، شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌شوند که توانایی اجرای طرح پژوهشی را دارد و مرجع تشخیص این توانایی، شورای توسعه پایدار شهرستان می‌باشد.

ج: نظارت بر اجرای طرح‌های پژوهشی  بطور مستمر در طول اجرای آن، توسط شورا می تواند صورت گیرد و شورا قادر است در هر مرحله‌ای از اجرای طرح پژوهشی، آن را متوقف نماید.

د: دبیرخانه شورای توسعه شهرستان، دانشگاه سیدجمالدین اسدآبادی می‌باشد.


برچسب ها: -