دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

xdbhfgn


الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:           زهره مریانجی                              

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

جغرافیای طبیعی

1377

دانشگاه تبریز

2

كارشناسي ارشد

جغرافیا –اقلیم شناسی

1380

دانشگاه تهران

3

دكتراي تخصصی

جغرافیا –اقلیم شناسی

1391

دانشگاه اصفهان

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسی هیدرو اثلیم سد اکباتان به منظور مدیریت منابع آب منطقه

- عنوان رساله دكتري: تغییر پذیری رژیم بارش در ایران

 

ب- سوابق آموزشي:

مدرس دانشگاه بوعلي سينا دانشکده کشاورزي ودانشگاه سيد جمال الدين اسد آبادی

استاد مشاور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه بوعلی سینا):

 1. بررسي تبخير و روابط آن با مدلهاي تابش در همدان
 2. بررسي تغيير اقليم وپهنه بندي آن در استان همدان
 3. تهيه نقشه سيل خيزي استان با استفاد ه از GIS

مدرس دانشگاه پیام نور واحد سقز

 

ج- سوابق اجرائي:

1-رئيس اداره پيش بيني وتحقيقات هواشناسي همدان

2-دبير كارگروه بلاياي جوي استان همدان

3- مسئول كميته اقليم شناسي طرح آمايش سرزمين استان همدان

4- مسئول امور پژوهشي بسيج کارمندان

5-عضو فعال بسيج

6-سرپرست گروه اقليم شناسي در سال 1383

7-مسئول نظام پيشنهادات اداره کل هواشناسي استان همدان

8-دبيرنظام پيشنهادات اداره کل هواشناسي استان همدان

9-عضو کميته تحول اداري اداره کل هواشناسي استان همدان

10-مسئول امور بانوان اداره کل هواشناسي استان همدان

11-مسئول امور پژوهشي سازمان بازرسي استان همدان

12-عضويت در کميته هاي دورکاري ،تخلف اداري ، تکريم ارباب رجوع ،سلامت اداري اداره کل هواشناسي استان همدان

 

 

 

د- سوابق پژوهشی:

 

د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

 

1-انجام طرحهاي مطالعاتي زير (به عنوان مجري):

 1. طرح جامع سيل در استان همدان
 2. طرح تهيه اطلس اقليمي در استان همدان با استفاده از GIS
 3. طرح تهيه اطلس بلاياي جوي وتاثير فعاليت هاي انسان درآن در استان همدان
 4. بررسي ومطالعه سري هاي زماني دما وبارش به منظور آشكار سازي تغييرات اقليمي در استان همدان
 5. بررسي تاثير يخبندان از شاخص هاي جهاني .....دراستان همدان

2-انجام طرحهاي مطالعاتي زير (به عنوان همكار اصلي):

 1. مطالعه طرح تهيه اطلس باد در استان همدان در سال 1382
 2. طرح بررسي خشكسالي وروند آن در استان همدان
 3. مطالعه رابطه ارتفاع با ميزان درجه حرارت ، بارش و فشار در استان همدان
 4. معرفي سبك هاي معماري متناسب با اقليم همدان
 5. بررسي وپيش بيني سيل در حوزه قره چاي
 6. تهيه اطلس تابش كشور (مجري دكتر سبزي پرور)
 7. تهيه اطلس اقليمي استان كهكليويه وبوير احمد
 8. تاثير عوامل اقليمي بر عملكرد گندم (واريته الوند)
 9. بررسي تاثير پارامترهاي هواشناسي بر عملکرد گندم در استان همدن (مجري دكتر سبزي پرور)
 10. .مطالعه ومکانيابي و طراحي بادشکن در گردنه هاي حادثه خيز استان همدان
 11. بررسي تغييرات زماني بارش در استان همدان وپيش بيني آن با استفاده از مدلهاي آماري وشبکه عصبي سال 1391

 

3-کسب عناوین وافتخارات:

 1. دانشجوي ممتاز(رتبه اول)دوره کارشناسي وکارشناسي ارشد ودکتري دانشگاه تبريزو دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان
 2. كسب عنوان رئيس نمونه در جشنواره شهيد رجايي1385 در استان همدان
 3. كسب عنوان کارمند نمونه در جشنواره شهيد رجايي1386 در سازمان هواشناسی کشور(استان همدان)
 4. پژوهشگر برترکشوری (وزرات راه وترابري)در سال1387
 5. مقام اول تحقيق وپژوهش در مرکز تحقيقات هواشناسی کاربردی در سال1383
 6. پژوهشگر نمونه سال 1382-1381 در استان همدان
 7. پژوهشگر نمونه سال 1383-1382 در استان همدان
 8. پژوهشگر نمونه سال 1384-1383 در استان همدان
 9. پژوهشگر نمونه سال 1385-1384 در استان همدان
 10. پژوهشگر نمونه سال 1389-1388 در استان همدان
 11. کسب عنوان بانوي بصير نخبه استان در سال 1390

 

4-شرکت در برگزاری وبرپایی نمایشگاه وکارگاه آموزشی:

 1. مسئول امور يارانه در سمينار آموزشی هواشناسي کشاورزي سال 1386
 2. شرکت در برپايي نمايشگاه در موضوعات مختلف(هفته پژوهش ، امداد ونجات ،نمايشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در سال 1385)
 3. شرکت در برپايي نمايشگاه دستاوردهای پژوهشي وفناوری در سال 1389
 4. شرکت در برپايي نمايشگاه دستاوردهای پژوهشي وفناوری در سال 1390
 5. شرکت در کارگاه تخصصی سرمای بهاره وهرس انگور در سال 1392

 

5-دوره هاي آموزشي کاربردی:

1-Regional Climate Change: Modelling Aspects

2-The workshop on drought monitoring & Management

3-سِيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)،مقدماتي،پيشرفته

4-ظرفيت سازي درمديريت بحران –دستاوردها وچالشها

5-مديريت امداد وسوانح

6-آشنايي با آمايش سرزمين

7-آشنايي بامباحث مرتبط با تحول اداري

8-دوره هواشناسي کشاورزي

9-آموزش مدلهاي تغيير اقليم جهاني

10-آموزش مدیریت تحقیق وتوسعه

11-مديريت دانش و يادگيری سازمانی

12-کاربرد اقتصاد سنجي فضايي در آمايش سرزمين

13-آمايش ، محيط زيست و توسعه پايدار

 

د- 2 مقالات همایشی

-کنفرانس بين المللي خارجي:

 

27COMPARING EVALUATION AVERAGE TIME SERIES

ارائه شده در كنفرانس بين المللي مديريت محيط در 2005هندوستان)

28.RECOGNITION AND STUDY OF FLOODED AREA IN HAMEDAN PROVINCEا

ارائه شده در كنفرانس بين المللي مديريت محيط در 2005هندوستان

29.Investigation of runoff flow created by maximum 24 hours rainfall in Babarais basin using SCS method and GIS application. ( ارائه شده در كنفرانس بين المللي بانكوك در 2008تايلند)

 1. 30. Comparison of Evapotranspiration Models Sensitvity to Global Solar and Net Radiation in Cold Semi-arid Climate of Hamedan(Prof. F. Tafazoli1, A. A. Sabziparvar, H. Banejad, H. Zare Abyaneh, and Z. Maryanaji, University of Bu-Ali Sina, College of Agriculture, and Agrometeorological Research Center, Iran)

-کنفرانس ملي داخلي:

31- بررسي روند وتغييرات دما در استان همدان پذيرفته شده در کنفرانس تغيير اقليم در اصفهان

32-مطالعه پراکندگي خشکساليهاي استان همدان و پيش بيني زماني دور برگشت هاي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ارائه شده در كنفرانس مديريت آب در اصفهان

33-ارزيابي مدل هاي رايج تبخير-تعرق در اقليم سردنيمه خشک ،به منظور استفاده بهينه از مدل هاي تابش ارائه شده در نهمين سمينار سراسري آبياري وکاهش تبخيرکرمان بهمن 1386(پوستري)

34-حساسيت مدلهاي مختلف برآورد تبخير-تعرق به پارامترهاي هواشناسي وگرمايش جهاني در اقليم نيمه خشک همدان ارائه شده در نهمين سمينار سراسري آبياري وکاهش تبخيرکرمان بهمن 1386(شفاهي)

35- بررسي حداکثر بارش محتمل به منظور مديريت سيلاب در استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي پذيرفته شده در كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 1387دانشگاه تهران

36-آشکارسازي تغييرات بارشوروندآن در استان اصفهان با استفاده از روش­هاي Mann-Kendall و NRMC به منظور مديريت منابع آب منطقه پذيرفته شده در كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 1387دانشگاه تهران (شفاهي)

37-كاهش آلودگي هوا در مناطق شهري با جايگزيني انرژي هاي تجديد پذير پذيرفته شده در كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست 1387دانشگاه تهران

38-آشکارسازي روند تغييرات دبي وروابط آن با پارامترهاي هواشناسي در حوزه يالفان همدان با کاربرد روش­غير پارامتريکMann-Kendall پذيرفته شده (پوستر) در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1387دانشگاه تبريز

39-مطالعه پراكندگي خشكسالي‌هاي استان اصفهان و پيش‌بيني زماني دوره برگشت‌هاي آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) پذيرفته شده (شفاهي) در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1387دانشگاه تبريز

40- بررسي تغييرات و روند بارش سالانه در استان همدان با استفاده از روش NRMC و ArcGIS پذيرفته شده (پوستر) در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1387دانشگاه تبريز

41- شناسايي نقش الگوهاي پيوند از دور(Enso و Nao)بر تاريخ وقوع اولين يخبندانشديد در ناحيه مرکزي استان همدان پذيرفته شده در کنفراس برف ويخ اسفند 1389 شهر کرد

42-تحليل ديناميکي بارش هاي سنگين در غرب ايران پذيرفته شده در كنفرانس ملي مديريت منابع آب 1390دانشگاه امير کبير

43-تبیین الگوی مناسب آسایش اقلیمی در راستای توسعه وگردشگری استان همدان ارائه وپذیرش در دومین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین تیر ماه

 

د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

الف-:ISI

1.African journal Biotechnology 18 july 2007) STREAM WATER QUALITY IN THE WESTERN REGIONS OF IRAN

2.ENSO teleconnection impacts on reference evapotranspiration variability in some warm climates of Iran(ITERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY ,DOI:10.1002/joc.2187)

3.On the climate change in Hamadan Province using the annual air temperature characteristics variations and application of the Mann-Kendall and NRMC Methods(Romanian Journal of Meteorology)

4.Geographical factors affecting variability of precipitation regime in Iran
Theoretical and Applied ClimatologyApr 2013

DOI 10.1007/s00704-014-1174-3

5.A comparative study of support vector machines and artificial

neural networks for predicting precipitation in Iran

Theor Appl ClimatolDOI 10.1007/s00704-014-1141-z

ب-علمي پژوهشي:

6- بررسي رواناب ناشي از سيل در حوضه آبريز قره چاي با استفاده از روش SCS وکاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) چاپ در مجله علمي پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا شماره3

7-حساسيت مدلهاي تبخير-تعرق به پارامترهاي هواشناسي درهمدان چاپ شده در مجله علمي پژوهشي منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان

8- بررسي روند و تغييرات مشخصه­هاي بارش سالانه استان همدان چاپ شده در مجله علمي پژوهشي منابع طبيعي كشاورزي دانشگاه گرگان

9.مقايسه چند مدل برآورد تبخير-تعرقگِياه مرجع در يک اقليم سرد نيمه خشک، به منظور استفاده بهينه از مدل هاي تابش چاپ شده در نشريه علمي پژوهشي کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

10- بررسي روند و تغييرات مشخصه­هاي دماي سالانه ناحيه مرکزي استان همدان در طي دوره 2005-1952 چاپ شده در نشريه علمي پژوهشي کشاورزي دانشگاه اهواز

 1. بررسي تغييرپذيري رژيم بارش درايران چاپ شده در مجله علمي پژوهشي آب وخاک دانشگاه فردوسي مشهد
 2. بررسي تغييرات الگوي فصلي بارندگي در استان همدان پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي تحقيقات جغرافيايي

13.تحليل الگوي ديناميکي وهمديدي بارش هاي سنگين در جنوبغرب خزر وغرب ايران چاپ شده درعلمي پژوهشي جغرافيايي طبيعي شماره 76 تابستان 1390

14.بررسي شاخص بهره وريآب در مزارع سيب زميني واثر آموزش در بر نامه ريزي آبياري پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي فصلنامه تخصصي علوم ومهندسي آب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات خوزستان

 1. بررسيتاثيرشاخصهاومتغيرهايهواشناسيكشاورزيدرعملكردبهينهگندم(مطالعهموردي: استانهمدان) چاپ شده در مجله علمي پژوهشي آب وخاک دانشگاه فردوسي مشهد جلد 26 ،شماره 6،بهمن - اسفند 1391
 2. اقليم شناسي بارش ايران با استفاده از تحليل همساز ها پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي تحقيقات جغرافيايي سال 1392

ج-علمي ترويجي:

17.بررسي سري زماني بارش و پيش بيني آماري آن (بر اساس ضرايب ماهانه ومولفه فصلي ) درايستگاه نوژه چاپ در نشريه سپهر

18.چاپ مقاله در نشريه سپهر تحت عنوان بررسي توزيع مكاني وزماني خشكساليهاي رخ داده در استان همدان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

19.چاپ مقاله در نشريه سپهر تحت عنوان بررسيشاخص Kوتاثير آن بر گردشگري در شهرستان همدان

20.چاپ مقاله در نشريه سپهر تحت عنوان بررسي علل وقوع سيلاب در استان همدان

21.چاپ مقاله در نشريه سپهر بررسي روند تغييرات دما در ايستگاه نوژه

22.چاپ مقاله در نشريه سپهر ارزيابي تبخير وتعرق در استان همدان

23.چاپ مقاله در نشريه دانش جغرافيا بررسي آلودگي صوتي وطرق كاهش آن

24.بررسي روند وتغييرات بارش در استان همدان (مطالعه موردي ايستگاه تحقيقاتي اکباتان ) چاپ مقاله در نشريه سپهر

25.شناسايي مناطق سيل خيز در استان همدان چاپ مقاله در نشريه سپهر

 1. بررسي سري زماني دما به منظور آشکار سازي تغييرا اقليم در استان اصفهان پذيرفته در نشريه سپهر

برچسب ها: -