دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ریاست دانشگاه


دکتر جعفر امیری پریان

سرپرست دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

دارای مدرک دکتری مهندسی بیوسیستم

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

تلفن : 08133117802
فکس: 08133117801
پست الکترونیکی: amiriparian@gmail