دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ریاست دانشگاه


دکتر جعفر امیری پریان

رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

دارای مدرک دکتری مهندسی بیوسیستم

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

تلفن : 08133117802
فکس:  08133117803
پست الکترونیکی: [email protected]