دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شماره تلفن های دانشگاه


 

 

حوزه ریاست

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر حمید گودرزی افشار

سرپرست دانشگاه

33117802

102

2

مهندس هادی عبدکوند

رئیس دفتر و سرپرست روابط عمومی

7-33117804

103

3

زیوری

دفتر ریاست

7-33117804

102

4

مهدی قمری

سرپرست طرح و برنامه

7-33117804

113

 

 

حوزه آموزشی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر سید احمدرضا موسوی زارع

معاون آموزشی و پژوهشی

7-33117804

109

2

صدیقه زارعی

مسئول دفتر معاون آموزشی

7-33117804

109

3

مهندس مسلم درویشی

مدیر امور آموزشی

7-33117804

301

4

مهندس حسین نوری

کارشناس امورآموزشی

7-33117804

304

5

مهندس محمد سلیمانی

کارشناس امورآموزشی

7-33117804

303

6

مریم بهرامی کارزار

کارشناس امورآموزشی

7-33117804

302

7

سلیمی

امورآموزشی

7-33117804

305

8

مرسلی

امورآموزشی

7-33117804

303

9

دکتر احمد سام دلیری

مدیر گروه کشاورزی

7-33117804

307

10

دکتر سمیه رفعتی آلاشتی

مدیر گروه علوم انسانی

7-33117804

115

11

مهندس وحید پورامین

مدیر گروه  فنی و مهندسی

7-33117804

208

         
         
         
         
         

 

 

حوزه پژوهشی و فناوری

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

دکتر سی داحمد رضا موسوی زارع معاون آموزشی و پژوهشی

7-33117804

109

2

مهندس حامد گلزار

کارشناس امور فناوری

7-33117804

401

3

مسلم جمور

کتابخانه مرکزی

7-33117804

400

4

 

 

 

 

 

 

حوزه حراست

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

رمضان خدمتی حیدری

مدیر حراست

7-33117804

200

2

نگهبانی

نگهبانی

7-33117804

300

 

 

حوزه اداری و مالی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

 

معاون اداری و مالی

33117802

114

2

محسن کرمی

مدیر امور مالی

7-33117804

106

3

کریم حمیدی

دبیرخانه مرکزی و کارگزینی

33117803

107

4

رضا رجبی

سرپرست اداره اموال، کارپرداز

7-33117804

112

5

صادق شایسته

کارشناس امور مالی

7-33117804

110

6

اکبر نجاتی

سرپرست اداره انبار و کارشناس امور مالی

7-33117804

111

7

الهام قهرمانی

کارشناس امورمالی و دانشجویی

7-33117804

104

8

سنجابی

امورمالی

7-33117804

114

9

خدمات

حوزه ریاست، آموزشی و اداری مالی

7-33117804

308

10

خدمات

حوزه پژوهشی، فرهنگی و حراست

7-33117804

210

 

 

حوزه دانشجویی و فرهنگی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

مهندس سجاد شمشیری

مدیر امور دانشجویی

7-33117804

201

2

محمد مهدی جمهور

کارشناس امور دانشجویی

7-33117804

204

3

حسین آبادی

امور دانشجویی

7-33117804

211

4

مهدی امامی

سرپرست واحد تربیت بدنی

7-33117804

205

5

بسیج دانشجویی خواهران

بسیج دانشجویی خواهران

7-33117804

402

6

بسیج دانشجویی برادران

بسیج دانشجویی برادران

7-33117804

403

7

بسیج دانشجویی شهرستان

بسیج دانشجویی شهرستان

7-33117804

404

8

مرکز مشاوره دانشجویی

مرکز مشاوره دانشجویی

7-33117804

211

 

 

حوزه عمرانی

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تلفن

داخلی

1

مهندس مسلم درویشی

مدیر طرح های عمرانی

7-33117804

301

2

مهندس فرشید شیخ محمدی

کارشناس عمران

7-33117804

119

 

پیش شماره شهرستان اسدآباد:  081                                                                                                    شماره فکس دانشگاه: 33117803

آدرس دانشگاه: اسدآباد، بلوار حاج کاظم حمزه ای، بلوار شهید رضائیان                                                             کد پستی دانشگاه: 6541861841


برچسب ها: تلفن دانشگاه