دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۰۲:۵۷

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی دومین کنفرانس اقتصاد تجربی در کشور لهستانبرگزیده شدن عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی دومین کنفرانس اقتصاد تجربی در کشور لهستان


نظراتثبت نظر