دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

معرفی سرپرست جدید واحد دانشجویی و فرهنگی دانشگاه



جناب آقای دکتر مهدی عبدالملکی؛ عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه به عنوان سرپرست جدید واحد دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معرفی شدند.

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر میرزائی، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مهدی عبدالملکی؛ عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه به عنوان سرپرست جدید واحد دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معرفی شدند. و همچنین از زحمات آقای دکتر حسین مرادی مخلص تقدیر به عمل آمد.


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۶:۰۱ | دفعات بازدید: ۲۸۴۰ بازدید




نظرات



ثبت نظر