دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

xdbhfgn


سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرائي و فرهنگی

 

 

الف- اطلاعات فردي و سوابق تحصيلي:

نام و نام خانوادگي:سجادشمشیری                تولد: 1365

محل تولد: کرمانشاه- سنقر

- مقاطع تحصيلي و مدارک کسب شده

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

سال

محل

1

كارشناسي

مهندسی فضای سبز

1387

دانشگاه تبریز

2

كارشناسي ارشد

مهندسی طراحی محیط زیست

1391

دانشگاه تهران

 

- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: طراحی و سازمان‌دهی حفاظتی-گردشگری باغ‌های حاشیه شهر (مطالعه موردی : باغ‌های سراب قنبر کرمانشاه)

ب- سوابق آموزشي:

تدریس در دانشگاه: سید جمال الدین اسدآبادی از مهر 1392 تاکنون.

ج- سوابق اجرائي:

همکاری با شرکت عمرانی و فضای سبز "آویزه سبز ایران" به عنوان کارشناس توسعه و نگهداری دریاچه چیتگر تهران، از تاریخ 5/2/92 تا 5/5/92

د- سوابق پژوهشی:

د-1 طرح های مطالعاتی و پژوهشی

د- 2 مقالات همایشی

 • سجادشمشيري،حسندارابي،همابهبهاني؛ باغ‌هاي حاشيه شهر و بررسي علل تغيير كاربري آنها (مطالعه موردي: باغ‌هاي سراب قنبر كرمانشاه)؛ دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1391 ، نوع ارايه: شفاهي
 • سجاد شمشيري ، حسن دارابي ، هما بهبهاني؛ ساخت مشاركتي باغ-اجتماع (Community Garden) گامي به سوي شهر پايدار، دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 • سجاد شمشيري ، حسن دارابي ، هما بهبهاني؛ منطق فازي و كاربرد آن در ارزيابي كيفيت منظر ، دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 • سجاد شمشيري ، اميد اصغري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ باغ مشاركتي راهي به سوي توسعه كشاورزي در شهر؛ ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 • سجاد شمشيري ، اميد اصغري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ بررسي گذران اوقات‌فراغت در پارك‌هاي شهري (نمونه موردي پارك طاق‌بستان غربي كرمانشاه ؛ ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 • سجاد شمشيري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ ارزيابي كيفيت بصري منظر با استفاده از روش چك ليست ارزيابي و تحليل تصويري منطقه مورد مطالعه: باغات سراب قنبر كرمانشاه ؛ اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 • سجاد شمشيري ، سيدحسن مظلوم زاده؛ طراحي اكولوژيكي باغ هاي حاشيه شهر ؛ اولين همايش ملي حفاظت و برنامه ريزي محيط زيست؛ سال انتشار: 1391
 • سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده، اصول و راهكارهاي طراحي فضاي سبز در شهرك هاي صنعتي ؛ همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري؛ سال انتشار: 1392
 • سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده، مناسب سازي خيابان هاي شهري براي پياده روي مطالعه موردي:خيابان قدس تهران ؛ همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري؛ سال انتشار: 1392
 • سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده ، بررسي قوانين موجود در رابطه با حفاظت باغ و فضاي سبز در شهرها ؛ سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1392
 • سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده ، برنامه‌ريزي براي ساخت پياده راه تجاري در شهرهاي ايران (مطالعه موردي: خيابان طالقاني شهر سنقر )؛ سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1392
 • سجاد شمشيري ، سيد حسن مظلوم زاده ، طراحي و سازماندهي محيطي منطقه زير پل سيدخندان ؛ سومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست؛ سال انتشار: 1392
 • سجاد شمشيري ، اميد اصغري؛ طراحي اكولوژيك پاركهاي شهري مطالعه موردي: طراحي پارك صادقيه كرمانشاه ؛ نخستين كنفرانس بين المللي اكولوژي سيماي سرزمين؛ سال انتشار: 1392
 • سيد حسن مظلوم زاده ، سجاد شمشيري ، باغگردی راهکاری برای توسعه ی پایدار روستاهای پیراشهری (نمونه موردی روستای شاهیک قاین)؛ اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی؛ زمان برگزاري: 31 خرداد 1393، نوع ارايه: شفاهي
 • سيد حسن مظلوم زاده ، سجاد شمشيري ، جابجایی ، تهدیدی برای شکل گیری حس مکان (نمونه موردی شهر قاین)؛پنجمین کنفرانس بین المللی منظر فرهنگی؛ زمان برگزاری:27-26 آبان ماه 1393

 

 

د- 3 مقالات چاپ شده در نشریات علمی

 • سجاد شمشیری؛ حسن دارابی؛ تحلیل ساختار محدوده باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از اصول اکولوژي سیماي سرزمین؛ فصلنامه علمي پژوهشی اکوسيستم هاي طبيعي ايران، تابستان 93، سال چهارم، شماره 12
 • سجاد شمشیری؛ حسن دارابی ؛ طراحی و سازماندهی حفاظتی گردشگری باغات حاشیه شهر (مطالعه موردی: سراب قنبر کرمانشاه) ؛ فصلنامه انسان و محیط زیست دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 59-72
 • سجاد شمشیری ، تحلیل وضعیت باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از مدل DPSIR ؛ فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست،سال دوم - شماره4 ، زمستان 1391، صفحه 1-12

.