دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری


 درباره نهاد

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها حسب عنايت و دستور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌ العالي) با هدفي متعالي و در راستاي ايجاد دانشگاه مؤمن و متعبد به هدايت الهي و در راستاي تبيين ارزشهاي اسلامي و تعميق آگاهيهاي ديني و اعتقادي دانشجويان و دانشگاهيان و بر اساس مصوبة نهايي اسفندماه سال 1372 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ايجاد سازماني جديد براي تحقق منويات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظايف معين تشكيل گرديد كه در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاهها در جهت نيل به اين اهداف و وظايف الهي دو اصل مهم و اساسي را فراروي خود قرار داده است :

1ـ تأكيد و تلاش جدي بر حركت‌هاي زيربنايي و عميق فرهنگي در راستاي رشد و توسعه انديشه‌ها و آگاهيهاي ديني و اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان.

2ـ ايجاد و تقويت روحيه تحرك و مشاركت فعال دانشجويان و دانشگاهيان در عرصه فعاليتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه و دانشگاهها.

بر همين اساس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها با اهتمام و جديت تمام نسبت به برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي و ارتباط با نهادها وتشكل‌هاي دانشجويي اقدام نموده و در جهت ايجاد ارتباط با اساتيد و نيروهاي فرهنگي و مذهبي گامهاي مؤثري برداشته است.

 

اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

مصوب جلسات 322 ، 323 و 324 مورخ 5/11/72 ، 19/11/72 و 3/12/72

 

 مقدمه

بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مدظله‌ العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامة شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبة شمارة 1368/ دش مورخ 28/6/69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها” با اين اهداف، وظائف و سازمان تشكيل مي‌شود:

 

ماده 1 ـ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها كه در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي‌شود نهادي است كه زير نظر معظم‌ له در كلية دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظائف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

 

ماده 2 ـ اهداف:

1 ـ توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.

2 ـ ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.

3 ـ رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.

4 ـ حمايت و هدايت فكري تشكلهاي دانشجوئي و دانشگاهي.

5 ـ حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرائي و علمي.

6 ـ مقابله با ترويج عقائد و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود باوري و استقلال فكري.

7 ـ تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

 

ماده 3 ـ وظائف:

1ـ تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.

2ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامة جماعت و برپائي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.

3ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينة علوم و معارف اسلامي از قبيل برگزاري گردهمائيها و نشستهاي تخصصي، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.

4ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمائي و ارشاد فكري و اخلاقي و پاسخگوئي به مسائل شرعي.

5ـ هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه.

6ـ مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائيها براي دستيابي به راه‌حلهاي مناسب.

7ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامة نماز در دانشگاهها.

8ـ همكاري با نهادها و مراكز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

9ـ گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.

10ـ تائيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه.

11ـ نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور ادارة دانشگاهها، تتشكلها و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.

12ـ بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي.

13ـ حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.

14ـ اعلام نظر كتبي دربارة خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها وديدگاههاي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسئولان ذيربط، براي اصلاح.

تبصره 1 : درمواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسئول نهاد در يكي از شوراها، هيئتها يا كميته‌هاي وزارتخانه‌، دانشگاه يا دانشكده داشته باشد از وي براي شركت در جلسه دعوت خواهد شد.

تبصره 2 : به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها و هيئتها و كميته‌هاي تبصره 1 به اطلاع مسئول نهاد مي‌رسد.

تبصره 3 : مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذكرات خود را در هر يك از موارد بررسي و اقدام لازم كتباً به رئيس يا مسئولان دانشگاه يا مركز آموزش عالي اعلام مي‌دارد، در صورت عدم موفقيت يا عدم اعتنا، موضوع به شوراي نمايندگان احاله مي‌شود تا با حضور طرفين بررسي و تصميم‌ نهايي اتخاذ شود.

15ـ عضويت نماينده‌اي از نهاد در شوراي عالي برنامه‌ريزي و نماينده‌اي در هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگاني در هيئت‌هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهند شد.

 

ماده 4 ـ اركان نهاد نمايندگي عبارتند از:

1 ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري.

2 ـ رياست نهاد.

3 ـ دفاتر نمايندگان در دانشگاهها.

 

ماده 5 ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عاليترين مرجع سياستگذاري نهاد است و اعضاي آن را رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب مي‌كنند.

ماده 6 ـ رئيس نهاد برترين مسئول اجرائي نهاد است و با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت 3 سال تعيين مي‌شود.

ماده 7 ـ مسئول دفتر نمايندگي در دانشگاه مسئوليت ادارة دفتر و اجراي وظايف نهاد در حيطة دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وي فعاليت مي‌كند.

ماده 8 ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان و حكم رئيس شورا صورت مي‌گيرد.

ماده 9 ـ وظايف شوراي نمايندگان:

1ـ تصويب سياستها و خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظائف قسمتها.

2ـ پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري.

3ـ تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن براي تصويب به مراجع ذيصلاح.

4ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان و عملكرد نهاد.

5ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضاي رئيس شوراي نمايندگان پس از پيشنهاد رئيس نهاد و مشورت با رئيس دانشگاه.

6 ـ تصويب تشكيلات دفاتر نمايندگي و محدودة وظايف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.

 

ماده 10 ـ وظائف و اختيارات رئيس نهاد:

1ـ ادراة كلية امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.

2ـ اجراي مصوبات شوراي نمايندگان.

3ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف دفاتر و واحدها و فعاليتهاي جاري نهاد در دانشگاهها و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي.

4ـ پيشنهاد برنامة محتوائي و طرحهاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان.

5ـ تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاهها براي انجام وظائف محول.

6ـ پيشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حكم.

7 ـ تهية سياستها، خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظائف قسمتها و ارائه به شوراي نمايندگان براي تصويب.

8ـ تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.

9ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلي نهاد.

10ـ تشكيل شورائي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرحها و برنامه‌هاي محتوائي نهاد.

11ـ جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسئوليتها در نهاد نمايندگي.

تبصره: با تصويب شوراي نمايندگان، رئيس نهاد مي‌تواند برخي از وظائف دفاتر نمايندگي را به طور متمركز اجرا كند.

 

ماده 11 ـ هيأت رئيسة دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تأمين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چهارچوب امكانات دانشگاه، تصميم‌گيري و اقدام مي‌كند.

ماده 12 ـ بودجة نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجة كل كشور پيش‌بيني مي‌ شود و دفتر نمايندگي مي‌تواند علاوه بر اعتباراتي كه از نهاد نمايندگي دريافت مي‌كند، از بودجه‌اي كه در رديف راجع به مسائل فرهنگي، همه سالها در بودجه دانشگاه منظور مي‌شود استفاده كند.

 تبصره: اجراي اين اساسنامه براي دانشگاههاي غيردولتي موكول به تهية متمم جداگانه‌اي براي اين قبيل مؤسسات و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

ماده 13 ـ اين اساسنامه كه در 13 ماده و 5 تبصره در تاريخ 3/12/72 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است بند 15 مادة 3 آن در جلسة 374 مورخ 25/2/75 تكميل شد.


برچسب ها: -