دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری دوره معرفت افزایی اساتید دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی