دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری دومین دوره آئین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه