دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری نمایشگاه دستاوردها و زیرساخت های پژوهشی دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش