دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

حضور در مراسم تشییع شهید علی جواد زارع