دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ریاست دانشگاه


دکتر حمید گودرزی افشار

رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

دارای مدرک دکتری شیمی معدنی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

تلفن : 08133117802
فکس:  08133117803
پست الکترونیکی: hamid_gafshar@yahoo.com


برچسب ها: -