دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شرکت کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه در پنجمین جشنواره ملی رویش