دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

عزاداری دانشجویان دانشگاه در ایام سوگواری محرم الحرام سال 1393