دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مراسم بزرگداشت مقام شامخ استاد - 14 اردیبهشت