دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مرمت ساختمان شماره 2 دانشگاه