دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دفتر ریاست


دکتر حافظ مهدنژاد

عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی  

رئیس دفتر ریاست، مشاور، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

  

دورنگار : 08133117801

آدرس: شهرستان اسدآباد – بلوار حاج آقا حمزه ای – بلوار شهید رضائیان - دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 

شرح وظایف

 • ایجاد ارتباط اداری بین ریاست دانشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری آنها.
 • دریافت و ثبت نامه هایی که از واحدهای مختلف ارسال می گردد و لازم است به رویت رئیس دانشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست.
 • تهیه پیش نویس و صدور نامه هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف می باشد.
 • تهیه پیش نویس و ثبت و ارسال نامه ها، دستورها، بخشنامه ها و دعوتنامه های صادره.
 • پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه.
 • جوابگوئی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می کند.
 • تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه.
 • دعوت افراد جهت تشکیل جلسات و کمیسیونها.
 • تنظیم صورت جلسات حوزه ریاست و ابلاغ آن به واحدهای ذی ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور.
 • انجام اقدامات لازم جهت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه در کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری واحدهای ذیربط.
 • تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
 • مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.
 • برنامه ریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها.
 • انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان.
 • اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.
 • تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار می شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
 • ارسال نامه های محرمانه به مدیریت ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت، ضبط، نگهداری و بایگانی نامه های محرمانه.
 • همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه داز طریق انتشار پیک، مجله، نشریه و خبرنامه های دوره ای و .....
 • عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینارها، مصاحبه ها و .... و نگهداری سوابق آنها.
 • انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه، تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امناء دانشگاه.
 • انجام امور اداری هیأت امناء هیأت ممیزه و شورا های دانشگاه و کمیسیونهای مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذیربط .
 • رسیدگی به امور مربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات و آمار کلیه امور دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به کمیسیون دائمی و هیأت امناء و جمع آوری مصوبات آنها و ارائه گزارشات لازم به رئیس دانشگاه.
 • بررسی و تنظیم پیش نویس آیین نامه های داخلی دانشگاه به منظور طرح و تصویب در هیأت امناء و ابلاغ مصوبات هیأت امناء به واحدهای ذی ربط.
 • شرکت در جلسات کمیسیون دائمی، کنفرانس ها و سمینارها حسب مورد و دستور مقام مافوق و ارائه گزارشات لازم.
 • بررسی و ارسال بودجه تفصیلی دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود برای طرح و تصویب در هیأت امناء.
 • انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاسی و ..... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط.
 • انجام فعالیت در خصوص جذب کمک های مالی و .... قطب های مختلف اقتصادی کشور.
 • بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های دانشگاه و تهیه پاسخ های لازم.
 • برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی و فناوری.
 • ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبانهای فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه.
 • تنظیم برنامه های سمینارها، کنگره ها، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
 • انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
 • فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی با همکاری گروههای آموزشی.
 • تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و واحد همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
 • رسیدگی به امور مربوط به استادانو محققان خارجی در دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

برچسب ها: رئیس دفتر