دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

روابط عمومی


روابط عمومی دانشگاه

آقای حامد عبدی کوند 

داخلی 121

تلفن دانشگاه 33530304-10

کد شهرستان 081