دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

ریاست دانشگاه


دکتر صادق خزل پور

عضو هیئت علمی و دانشیار شیمی تجزیه، دانشگاه بوعلی سینا

• رشته و گرایش تحصیلی: شیمی- شیمی تجزیه - الکتروشیمی

•کسب رتبه ی سوم (مدال برنز) در دومین المپیاد بین المللی شیمی در سال )2009( 1388
• کسب رتبه ی سوم پژوهش های بنیادی 22امین جشنواره جوان خوارزمی ()1399
• کسب 9رتبه ی تک رقمی در 9گرایش کنکور کارشناسی ارشد سال 1388رشته شیمی
• کسب رتبه کلی 6در کنکور کارشناسی ارشد شیمی تجزیه سال 1388از بین 14437شرکت
کننده
• تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان از سال 1388
• کسب جایزه شهید کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان در سال 1395
• رتبه اول در بین دانشجویان هم ورودی و هم رشته در مقطع کارشناسی شیمی محض دانشگاه
بوعلی سینا
• رتبه اول در بین دانشجویان هم ورودی و هم رشته در مقطع کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
دانشگاه بوعلی سینا
• رتبه اول در بین دانشجویان هم ورودی و هم رشته در مقطع دکتری شیمی تجزیه دانشگاه
بوعلی سینا
• عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی
• عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع کارشناسی ارشد
• عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بوعلی سینا در مقطع دکتری
• استاد برتر آموزشی در گروه شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا در سال 1396
• استاد برتر آموزشی در گروه شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397
• استاد برتر آموزشی در گروه شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا در سال 1398
• استاد برتر آموزشی در گروه شیمی تجزیه دانشگاه بوعلی سینا در سال 1399


برچسب ها: - ریاست دانشگاه