دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی


دکتر سید محمد حسینی 

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 استادیار گروه علوم انسانی دانشگاه