دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

معرفی مدیر


آقای محمد مهدی مولوی 

مدیر گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر اين دانشگاه در مهر ماه سال 1391با هدف ارتقاء سطح علمي و فرهنگي
.دانشجويان شاهد و ايثارگر و همچنین ترويج فرهنگ ايثار و شهادت شروع به کار کرد
برخي از مهمترين وظايف اين اداره شامل موارد زير است
:
- رسيدگي به کليه امور تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر اعم از مشکلات آموزشي، فرهنگي، رفاهي و ....
- طراحي و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور تقويت بنيه علمي و ارتقاء وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر
- تعيين استاد مشاور براي گروه هاي درسي مختلف در جهت راهنمايي دانشجويان شاهد و ايثارگر
- برنامه ريزي در جهت انجام امور فرهنگي دانشجويان شاهد و ايثارگر
- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي آموزشي مربوط به دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاه
- رسيدگي به روند تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر و ارائه گزارش به مراجع ذي صلاح و مربوطه
- رسيدگي به مشکلات دانشجويان شاهد و ايثارگر در شوراهاي آموزشي، فرهنگي و نهادهاي مختلف دانشگاه
- تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهدا و ايثارگران
-تنظيم برنامه سالانه و تهيه گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به رياست دانشگاه و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


برچسب ها: - معرفی مدیر