دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نشریات دانشگاهی


 

ردیف

نام نشریه

حوزه فعالیت

اولین سال انتشار

1 سید جمال علمی - فرهنگی - آموزشی - ورزشی نیمسال دوم 91-90