دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نظام نامه اخلاق آموزش


نظامنامه اخلاق آموزش تدوین و رونمایی شد.

با پیگیري معاونت آموزشی وزارت علوم و همراهی جمعی از صاحب نظران و چهره های دانشگاهی به منظور توجه به شاخصه های سلامت اخلاقی در آموزش عالی و پیوند خوردن بیش از پیش اخلاق با توسعه علم و دانش در محیط های آموزشی، «نظامنامه اخلاق آموزش» تدوین و رونمایی شد. اکنون ضمن ارسال نظامنامه یادشده، از همکاران ارجمند انتظار می رود در راه ترویج و اعتلای فرهنگ آموزش اخلاقمدار در نظام آموزش عالی بکوشند و نسبت به رعایت این سند اخلاقی اهتمام ورزند. همچنین از اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان گرامی برای ارایه نظر و بازخورد درباره این نظامنامه دعوت به عمل می آید. 

دریافت نظامنامه اخلاق آموزش