دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

وظایف مدیریت امور فنی و طرح های عمرانی


– برنامه‌ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي مورد نیاز در چارچوب مقررات و خط مشی جاری دانشگاه
– نظارت بر فراهم نمودن مقدمات برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاور و پيمانکار براي اجرای طرح هاي عمراني
‌‌- نظارت برجمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح هاي عمراني
‌- نظارت براجرای قراردادها و عملیات ساختمانی، تاسیساتی، عمرانی و فنی دانشگاه
– کنترل در نحوه و چگونگی اجرای طرح های ساختمانی، تاسیساتی و عمرانی مطابق با استاندارد های جاری
– نظارت برانجام محاسبات فنی پروژه های در دست اجراء
– ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم به منظور نگهداری بناها و اماکن تابعه دانشگاه
– انجام سایر امور محوله مربوط