دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

گروه نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت


شرح وظايف و اهداف دفتر نظارت، ارزيابي و کیفیت دانشگاه

 •  اجراي مصوبات و دستور العمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.
 •  جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي.
 •  همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 •  تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه بر اساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.
 •  ارزيابي ارتقاء كميت و كيفيت فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارائي برنامه ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده.
 •  جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصالح و بهبود كيفيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و... در دانشگاه.
 •  ارزيابي روش تدريس اعضاي هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرم هاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظر خواهي از دانش آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 •  بررسي وضعيت آموزشي و رفاهي اعضاء آموزشي دانشگاه و يافتن شاخصها و عوامل تأثير گذار بر كيفيت آموزش.
 •  بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروههاي آموزشي، دانشكده ها و واحدهاي دانشگاهي و ارائه گزارش به معاون آموزشي و تحصیلات تكميلي دانشگاه.
 •  بررسي مشكالت و موانع رشد كيفي آموزش و پرورش در دانشگاه و ارائه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزش و پژوهش دانشگاه.
 •  ارتباط با دانشگاههاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن. 
 • نظارت و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران با هماهنگي و همكاري معاونت هاي ذي ربط.
 •  برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي، مديران و كارشناسان ذي ربط دانشگاه در جهت ارتقاي عملكرد آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي و... و مديريت آموزشي دانشگاه با هماهنگي معاونت هاي مربوط.
 •  انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه هاي درسي آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاونت هاي آموزشي و تحصیلات تكميلي و پژوهشي و فناوري دانشگاه.
 •  نظارت بر نحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه.
 •  نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به رياست دانشگاه و يا معاونت هاي ذي ربط.